Thông tin nhiệm vụ

NVTX.2019.03.09. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng của các tập cát kết trong các trầm tích Jura khu vực Nam Trung Bộ làm vật liệu xây dựng

NVTX.2019.03.09
899.00 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
- Hoàn thiện từng bước công tác nghiên cứu địa chất, địa hình, môi trường hệ tầng Jura khu vực Nam Trung Bộ; - Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng của các tập cát kết trong các trầm tích Jura khu vực Nam Trung Bộ làm vật liệu xây dựng; đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản cát xây dựng phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội; - Đề xuất định hướng nghiên cứu giai đoạn tiếp theo.
1. Nâng cao năng lực nghiên cứu; 2. Nâng cao năng lực nghiên cứu về địa chất , khoáng sản; 3.Nâng cao năng lực nghiên cứu về địa chất , khoáng sản; 4. Tổng hợp kết quả thực hiện
1. Báo cáo “Đặc điểm phân bố các thành tạo cát kết trong trầm tích Jura khu vực Nam Trung Bộ”. 2. Báo cáo đánh giá chất lượng và khả năng sử dụng cát kết trong trầm tích Jura khu vực Nam Trung Bộ làm vật liệu xây dựng”; 3. Báo cáo “Báo cáo đánh giá tiềm năng cát kết trong trầm tích Jura khu vực Nam Trung Bộ làm vật liệu xây dựng”; 4. Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ.
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Nguyễn Quốc Tuấn; Nguyễn Tuấn Khanh; Nguyễn Minh Châu; Phan Thanh; Nguyễn Thành Trí; Phan Nguyên Hồng; Nguyễn Gia Tân Minh; Nguyễn Đình Cư; Hoàng Công Thịnh; Phạm Hiển Quang.