Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, đánh giá sự ảnh hưởng của một số yếu tố tự nhiên và nhân sinh đến sự biến đổi của thạch nhũ trong các hang động karst ở Việt Nam.

NVTX.2019.03.11
1289.00 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
Nghiên cứu, đánh giá sự biến đổi của thạch nhũ do ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên, nhân sinh và thực vật đèn trong hang động karst
Nội dung 1: Đánh giá thực trạng sự biến đổi của thạch nhũ trong các hang động karst do ảnh hưởng của của các yếu tố tự nhiên, nhân sinh và thực vật đèn trong hang động karst. Nội dung 2: Đánh giá ảnh hưởng của đặc điểm địa chất, kiến tạo đến hệ thống thạch nhũ trong hang động karst. Nội dung 3: Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện vi khí hậu và hệ thống chiếu sáng đến hệ thống thạch nhũ trong hang động karst. Nội dung 4: Nâng cao năng lực nghiên cứu về địa chất karst và khả năng áp dụng triển khai công nghệ vào thực tế. Nội dung 5: Lập báo cáo tổng kết NVTXTCN 2019.
1. Báo cáo đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên, nhân sinh và thực vật đèn đến hệ thống thạch nhũ trong hang động trên thế giới và ở Việt Nam; 2. Báo cáo đánh giá đặc điểm địa chất, kiến tạo ảnh hưởng đến hệ thống thạch nhũ ở hang Sửng Sốt, vịnh Hạ Long; 3. Báo cáo đánh giá thực vật đèn và hiện trạng phát triển thực vật đèn trên thạch nhũ ở ở hang Sửng Sốt, vịnh Hạ Long; 4. Đánh giá ảnh hưởng của hệ thống chiếu sáng, điều kiện vi khí hậu với sự phát triển của thực vật đèn ở hang Sửng Sốt, vịnh Hạ Long và đề xuất biện pháp xử lý; 5. báo cáo đã được số hóa hoàn chỉnh: “Phạm Khả Tùy, 1997. Những nét cơ bản về địa mạo - tân kiến tạo vùng Thanh Sơn - Thanh Thủy - Vĩnh Phúc”; “Đỗ Tuyết, 1975. Những nét cơ bản về địa mạo tân kiến tạo. 1/200.000 tờ Hà Nội (F-48-XXVIII) và các vùng lân cận”;“Nguyễn Đình Uy, 1984. Sơ đồ kiến tạo miền Nam Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000”. 6. báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN