Thông tin nhiệm vụ

Đánh giá khả năng sinh khoáng perlit và zeolit của các thành tạo magma phun trào Mesozoi muộn - Kainozoi ở khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

NVTX.2019.03.12
1199.00 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về sinh khoáng perlit và zeolit, kết hợp với phân tích đặc điểm của các thành tạo magma phun trào Mesozoi muộn - Kainozoi để đánh giá khả năng sinh khoáng perlit, zeolit ở khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên nhằm định hướng cho công tác nghiên cứu, điều tra, đánh giá tiếp theo; 2. Tin học hóa một số báo cáo địa chất phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất; 3. Góp phần củng cố, hoàn thiện, nâng cao trình độ cán bộ khoa học của đơn vị.
Nội dung 1: Cập nhật, phân tích tổng hợp tài liệu trong nước và thế giới, hệ thống hóa cơ sở lý luận về sinh khoáng perlit và zeolit; nghiên cứu làm rõ nguồn gốc, điều kiện thành tạo, mức độ triển vọng của các kiểu mỏ perlit và zeolit; Nội dung 2: Công tác thực địa bổ sung và thu thập kết quả phân tích mẫu bổ sung (phân tích thạch học, hóa, ronghen, nhiệt); Nội dung 3: Phân tích tổng hợp tài liệu, nghiên cứu, đánh giá khả năng sinh khoáng perlit và zeolit của các thành tạo magma phun trào Mesozoi muộn - Kainozoi ở khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; đề xuất các vấn đề cần đầu tư nghiên cứu tiếp theo; Nội dung 4: Tin học 03 báo cáo; Nội dung 5: Tổng hợp các kết quả nghiên cứu, lập Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.
1. Báo cáo hệ thống hóa cơ sở lý luận về sinh khoáng perlit và zeolit trên thế giới và ở Việt Nam; 2. Báo cáo kết quả thực địa bổ sung và kết quả phân tích mẫu bổ sung (phân tích thạch học, hóa, ronghen, nhiệt); 3. Báo cáo đánh giá khả năng sinh khoáng perlit và zeolit của các thành tạo magma phun trào Mesozoi muộn - Kainozoi ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; 4. Số hóa báo cáo: Nghiên cứu khả năng sử dụng một số khoáng sản không kim loại vào lĩnh vực vật liệu nhẹ, cách âm, cách nhiệt” (Đàm Đức Quý, 1994); Nghiên cứu các nguồn Kaolin ở Hoàng Liên Sơn - Vĩnh Phú phục vụ sản xuất giấy và xuất khẩu” (Lý Bá Tiến, 1993); Đánh giá chất lượng và khả năng sử dụng sét Bentonit - Diatomit phần miền Trung Việt Nam” (Nguyễn Quang Hân, 1998); 5. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Nguyễn Thanh Tùng; Nguyễn Tâm; Đinh Thị Hồng Yến; Lê Đức Thọ; Trần Bá Duy; Trần Thị Thanh Phúc; Phạm Quốc Hùng; Nguyễn Quốc Tuấn; Phạm Văn Nam; Nguyễn Chiến Đông; Nguyễn Chí Thực; Nguyễn Văn Tiến; Phạm Hồng Hà; Vũ Thị Thảo Linh; Nguyễn Văn Đạt; Đỗ Thị Kim Anh; Ứng Thị Dung; Lê Thị Kiều Anh; Đặng Thanh Loan.