Thông tin nhiệm vụ

Phát triển và ứng dụng công nghệ đo đạc khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.

NVTX.2018.05.06
391.00 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
- Đánh giá các ưu nhược điểm các nguyên lý đo, - Đánh giá khả năng áp dụng các nguyên lý đo đối với các địa điểm quan trắc trong mạng lưới, - Xây dựng, lựa chọn các phương án thiết kế, tối ưu cho mỗi nguyên lý đo, - Hoàn thiện các phương án truyền số liệu nhằm giảm tối đa chi phí duy trì các trạm tự động.
- Thu thập tài liệu, số liệu, xử lý, chắt lọc thông tin được cập nhật về công nghệ đo đạc khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu - Phân tích, đánh giá thông tin các kết quả nghiên cứu công nghệ đo đạc, tự động hoá công nghệ đo đạc khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu. - Tổng hợp, cập nhật các kết quả nghiên cứu thử nghiệm công nghệ đo đạc thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu được triển khai ứng dụng. Qua đó, đánh giá sự ổn định, khả năng áp dụng của các thiết bị thử nghiệm sau khi được triển khai ứng dụng
- Cập nhật, phân tích đánh giá thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu công nghệ đo đạc, tự động hoá công nghệ đo đạc khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu trong nước và trên thế giới; - Cập nhật kết quả nghiên cứu thử nghiệm và triển khai ứng dụng trong nước và trên thế giới về công nghệ đo đạc khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu - Các bài báo cáo khoa học đăng trên tạp chí trong nước
05/06/2019
12 (tháng)
TXTCN
KS. Nguyễn Văn Hà ThS. Nguyễn Minh Tuấn KS. Lê Hà Hoàng Minh TS.Nguyễn Viết Hân ThS. Nguyễn Minh Tuấn KS. Lê Hà Hoàng Minh