Thông tin nhiệm vụ

Quản lý hoạt động KHCN, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học.

NVTX.2020.03.01
1134.00 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
Thực hiện các nhiệm vụ quản lý theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên được giao của Viện.
Nội dung 1: - Rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch KHCN 5 năm 2016 - 2020 của Viện; - Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình KHCN 2020; - Xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN năm 2021; - Cập nhật, tổng hợp, cung cấp thông tin trong nước và quốc tế về nghiên cứu, điều tra địa chất - khoáng sản. Nội dung 2: - Tổng hợp, xây dựng danh mục các nhiệm vụ KHCN mở mới 2021; - Tổng hợp, xây dựng danh mục các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năm 2021; - Tổng hợp, xây dựng danh mục nhiệm vụ 5 năm 2021 -2025 Nội dung 3:Tổng hợp cơ sở dữ liệu kết quả hoạt động KHCN của Viện trong năm 2018-2019. Nội dung 4: Báo cáo phân tích, đánh giá việc áp dụng ISO 9001:2015 trong quản lý khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và đào tạo. Điều chỉnh các qui trình; các biểu mẫu cho quy trình. Nội dung 5: - Tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế năm 2020 theo kế hoạch được phê duyệt; - Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2021. Báo cáo kết quả hoạt động Hợp tác quốc tế năm 2020 và kế hoạch Nội dung 6: - Cập nhật thông tin, duy trì trang web của Viện; - Tổ chức các hội thảo khoa học; - Tổ chức biên tập, xuất bản các ấn phẩm khoa học; - Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ địa chất, thư viện, bảo tàng. Nội dung 7: - Quản lý hoạt động đào tạo Sau đại học. Tổ chức tuyển dụng NCS; - Triển khai thưc hiện các chương trình, lớp học đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, đào tạo lại năm 2020; - Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo năm 2021. Nội dung 8:Thực hiện các báo cáo định kỳ, cáo sơ kết công tác KHCN, HTQT, đào tạo. Nội dung 9: Tổng hợp các kết quả thực hiện nhiệm vụ.
01/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
PGS. Tiến sỹ Trần Tân Văn Tiến sỹ Trịnh Xuân Hòa; Tiến sỹ Trịnh Hải Sơn; Tiến sỹ Nguyễn Đại Trung; Thạc sỹ Nguyễn Văn Tình; Thạc sỹ Đặng Trần Như Thủy; Tiến sỹ Nguyễn Văn Luyện; Kỹ sư Thân Văn Kết; Thạc sỹ Phạm Ngọc Dũng; Kỹ sư Nguyễn Mạnh Cường; Cử nhân Nguyễn Minh Thắng; Cử nhân Nguyễn Thái Hà; Cử nhân Nguyễn Thị Vân Anh; Kỹ sư Nguyễn Quỳnh Anh