Thông tin nhiệm vụ

Quản lý tổ chức biên chế, cán bộ viên chức và quản lý tài chính, tài sản, thông tin tuyên truyền khoa học và công nghệ, hội nghị hội thảo và hợp tác quốc tế chuyên ngành

NVTX.2019.06.02
384.00 (triệu đồng)
Biển và hải đảo
Đảm bảo quản lý điều hành các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Văn phòng Viện nghiên cứu biển và hải đảo được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam giao. Vận hành trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu biển và hải đảo để giới thiệu, quảng bá về các hoạt động của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo tới người sử dụng và các đối tác nghiên cứu trong và ngoài nước kết quả nghiên cứu dự án, đề tài nghiên cứu khoa học của Viện; góp phần tuyên truyền, phổ biến cho người dân chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, hải đảo và tin tức khoa học công nghệ trong lĩnh vực biển, hải đảo.
- Nội dung 1: Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Văn phòng Viện nghiên cứu biển bao gồm: + Dự thảo công văn trả lời, phúc đáp các văn bản, các báo cáo định kỳ, đột xuất, ban hành các quyết định phục vụ cho hoạt động của Viện. + Triển khai đề án “Xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức làm việc” đã được Bộ phê duyệt. + Hoàn thiện trình Tổng cục Biển và Hải đảo phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của các vị trí việc làm của Viện theo danh mục đã được phê duyệt theo Quyết định số 2401/QĐ-BTNMT ngày 30/7/2018 về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo. + Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước; các báo cáo định kỳ về tài chính. + Thực hiện các công việc về tổ chức cán bộ, chế độ chính sách cho người lao động. + Tổ chức các cuộc Hội nghị sơ kết, tổng kết, Hội thảo, tọa đàm khoa học phục vụ triển khai các nhiệm vụ, dự án, đề tài NCKH, trao đổi chuyên môn với đối tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cho Viện. - Nội dung 2: Xây dựng, quản lý và vận hành trang thông tin điện tử của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo: 1). Thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu trang thông tin. 2). Đăng các thông tin, tin tức sự kiện, hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực biển và hải đảo của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo bao gồm các mục: - Tin tức sự kiện: + Hoạt động chung của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo + Quy hoạch và quản lý tổng hợp biển, hải đảo + Khoa học biển và biến đổi khí hậu + Môi trường, sinh thái và tài nguyên biển + Tin tức biển và hải đảo + Tin tức và sự kiện quốc tế + Tin công nghệ. - Khoa học công nghệ: Đăng các thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, trong đó bao gồm thông tin về: + Đề tài nghiên cứu + Hội thảo, hội nghị khoa học + Phát triển công nghệ + Dịch vụ Khoa học công nghệ + Dự án + Hoạt động tư vấn - Hợp tác quốc tế: Các thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, trong đó bao gồm: + Thông tin hợp tác quốc tế + Chương trình, đề tài, dự án hợp tác quốc tế + Đối tác quốc tế + Đào tạo và các chương trình học bổng - Tài nguyên số: Các tài liệu khoa học, hình ảnh do Viện Nghiên cứu biển và hải đảo xây dựng, thực hiện, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong lĩnh vực biển và hải đảo. Trong đó bao gồm: + Ấn phẩm công bố + Tài liệu + Văn bản (quy phạm pháp luật) + Thư viện ảnh.
01/01/2019
12 (tháng)
TXTCN