Thông tin nhiệm vụ

Quản lý tổ chức cán bộ; hành chính, quản trị; kế hoạch, tài chính.

NVTX.2020.03.02
2269.00 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
hực hiện các nhiệm vụ quản lý theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên được giao của Viện.
Nội dung 1: - Kiện toàn cơ cấu tổ chức Viện theo quyết định và đề án được phê duyệt; - Công tác tổ chức cán bộ, giải quyết các chế độ chính sách; - Tuyển dụng, bố trí nhân lực: + Xây dừng kế hoạch, triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức; + Bố trí hợp lý nhân lực cho các đơn vị đảm bảo đúng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức; bố trí hợp lý nhân lực cho các đơn vị trực thuộc và các đề tài, dự án; - Hoàn thiện, ban hành các quyết định trong công tác tổ chức cán bộ theo đúng các quy định hiện hành; - Xây dựng và thực hiện Kế hoạch cái cách hành chính; - Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; vận hành và quản lý trụ sở làm việc. Nội dung 2: Rà soát, điều chỉnh, xin ý kiến xây dựng các nội quy, quy chế Nội dung 3: - Xây dựng và bảo vệ kế hoạch, kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Viện; Tổ chức thực hiện kế hoạch của Viện sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; - Xây dựng các báo cáo định kỳ 03 tháng, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo tổng kết của viện theo quy định và các báo cáo đột xuất khác… Nội dung 4: - Hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài, dự án lập dự toán và bảo vệ kế hoạch các nhiệm vụ; Xây dựng văn bản giao nhiệm vụ kế hoạch cho các đơn vị trong Viện và hợp đồng kinh tế liên quan; - Thực hiện công tác giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, tổ chức nghiệm thu khối lượng và chất lượng thực hiện các bước địa chất; - Tham gia thẩm định, xét duyệt đề cương, báo cáo tổng kết các chương trình, đề án, đề tài, hợp đồng, luận chứng kinh tế - kỹ thuật; - Quản lý công tác giao nhận mẫu. Thừa uỷ quyền của Viện trưởng ký phiếu gửi gia công, phân tích mẫu của các đề tài, đề án, dự án… ; - Lập và thực hiện kế hoạch thu chi tháng, quý, năm trên cơ sở kế hoạch và yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu và sản xuất; Phân tích hoạt động kinh tế của Viện hàng quý, năm về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đề xuất biện pháp quản lý thích hợp nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao; - Kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng kính phí theo kế hoạch, nhiệm vụ bổ sung của các đơn vị trực thuộc Viện, tổ chức thực hiện công tác kế toán, quyết toán ngân sách của Viện, giám sát kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh tế tài chính phát sinh đảm bảo thu, chi đúng nguyên tắc và sử dụng vốn đúng mục đích theo đúng Luật Kế toán, luật NSNN và luật Thuế… ; - Thừa ủy quyền Viện trưởng kiểm tra, xem xét và duyệt các báo cáo quyết toán tài chính của các đơn vị trực thuộc Viện; - Quản lý tổ chức, vị trí việc làm viên chức và người lao động; tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng. Nội dung 5: - Lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản cố định hàng năm; theo dõi quản lý, đề xuất giải quyết, làm thủ tục điều động, thanh lý tài sản cố định, trang thiết bị kỹ thuật. Trích lập và phân bổ khấu hao tài sản cố định theo quy định của Nhà nước; - Xây dựng, trình hồ sơ đấu thầu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định, các công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành; - Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020, thực hiện nhập dữ liệu tài sản, kiểm kê và tổng hợp báo cáo tài sản năm 2020 theo quy định tại Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung 6: Xây dựng chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, tiến hành rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với quy chế quản lý tài chính, chế độ tiêu chuẩn định mức hiện hành của Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường… Nội dung 7: - Xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của Bộ, của các đơn vị liên quan hoạt động của viện; - Xây dựng các báo cáo định kỳ theo quy định như báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo tổng kết năm 2020 của viện. Nội dung 8: Hoàn thiện nội dung và các biểu bảng đính kèm Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN 2020.
01/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
PGS.TS Trần Tân Văn; Tiến sỹ Trịnh Hải Sơn; Tiến sỹ Trịnh Xuân Hòa; Kỹ sư Nguyễn Xuân Quang Thạc sỹ Kiều Trung Chính; Thạc sỹ Đỗ Hồng Hạnh; Kỹ sư Nguyễn Thị Hạnh; Cử nhân Nguyễn Xuân Hải; Cử nhân Đỗ Hà Vân; Cử nhân Phạm Viết Trường; Cử nhân Huỳnh Thị Thu Hà; Kỹ sư Lưu Văn Tâm Kỹ sư Đỗ Thị Trà Cử nhân Lê Đắc Thắng; Thạc sỹ Nguyễn Thị Diệp; Cử nhân Phạm Thị Hoài; Cử nhân Hoàng Thị Lan Anh; Cử nhân Tăng Thị Loan; Cử nhân Vũ Thị Hồng Thơm;