Thông tin nhiệm vụ

Quản lý tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, hành chính, quản trị năm 2019 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

NVTX.2019.07.12
903.00 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Tổ chức, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của chế độ kế toán, quy định quản lý tài chính hiện hành, nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, phục vụ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, sản xuất thử nghiệm và các lĩnh vực khác theo quy định của Nhà nước và Quy chế của đơn vị. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ giúp Lãnh đạo Viện trong công tác điều hành và quản lý của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Xây dựng kế hoạch và giúp Lãnh đạo Viện trong công tác điều hành và quản lý các hoạt động tham mưu, tổng hợp các công tác về cải cách hành chính, dân chủ cơ sở, thi đua khen thưởng, công tác quản trị, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
1.Xây dựng, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy chế hoạt động của đơn vị: Quy chế quản lý kế hoạch - tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế trả lương và Quy chế quản lý tài sản và các Quy chế liên quan. 2. Lập kế hoạch cân đối các nguồn vốn trên cơ sở dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của đơn vị và dự toán được Bộ cấp hàng năm; tổ chức, thực hiện giao kế hoạch và phân bổ tài chính cho các nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị. 3. Tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị, tài sản khác của Viện; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định. 4. Thực hiện công tác kế toán, thống kê; kiểm tra các hoạt động tài chính của các đơn vị trực thuộc theo quy định của đơn vị quản lý cấp trên và chế độ kế toán hiện hành. 5. Tham gia thẩm định, cho ý kiến góp ý các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, phục vụ quản lý nhà nướctheo sự phân công của Bộ. 6. Trình Viện trưởng việc nâng lương (nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn) đối với viên chức và người lao động; chuyển đổi chức danh nghề nghiệp viên chức; trình Viện trưởng cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thăng hạng. 7. Trích nộp bảo hiểm hằng tháng, thanh toán các chế độ trợ cấp BHXH ngắn hạn, thực hiện việc cấp sổ, cấp thẻ BHYT, chốt sổ, giải quyết chế độ hưu trí. 8. Giúp việc Viện trưởng trong thực hiện công tác tổ chức bộ máy và cán bộ: hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, các quy chế; quy trình, thủ tục quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, công tác biên chế, quản lý hồ sơ viên chức của Viện; Hướng dẫn và tổng hợp nhận xét đánh giá công chức, viên chức, người lao động, kê khai tài sản theo quy định. 9. Trình Viện trưởng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức; cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, đi công tác và giải quyết việc riêng ở trong và ngoài nước. 10. Chủ trì xây dựng, trình Viện trưởng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 11. Phối hợp thực hiện quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 12. Công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền: Xây dựng nội dung, tiêu chí, kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và đề xuất khen thưởng, lập hồ sơ khen thưởng hàng năm… 13. Trình Viện trưởng các báo cáo quý, báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết, và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của Bộ. 14. Thực hiện công tác quản trị đối với cơ sở hạ tầng của viện; cung ứng vật tư, nguyên liệu, vât liệu, văn phòng phẩm cho các hoạt động chung. 15. Thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, tự vệ.
Các quy chế; Hồ sơ thực hiện thanh toán Bảng kế hoạch thực hiện; Quyết định phân bổ; Hồ sơ thực hiện thu, chi Bộ hồ sơ tài sản; Sổ kế toán; Báo cáo TSCĐ; Biên bản kiểm kê TSCĐ Báo cáo tài chính; Báo cáo quyết toán; Sổ sách kế toán; Hồ sơ quyết toán Ý kiến thẩm định, góp ý; Các bản dự thảo Các quyết định nâng bậc lương, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức (theo phân cấp của Bộ TN&MT). Cập nhật, đối chiếu bảo hiểm xã hội hàng tháng, chốt sổ hưu, chuyển công tác, cấp sổ BHXH mới, phát hành thẻ BHYT; Thanh toán tiền thai sản, nghỉ ốm, nghỉ hưu... Các quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, điều động luân chuyển, tuyển dụng, các hợp đồng lao động, các quy chế hoặc văn bản sửa đổi bổ sung quy chế, báo cáo đánh giá cán bộ cuối năm, báo cáo kê khai tài sản cuối năm… Số lượng công chức, viên chức được cử đi công tác, đào tạo, bồi bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn, trong nước và ngoài nước; Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Chương trình và Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng hằng năm theo quy định; báo cáo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, … Báo cáo công tác thi đua khen thưởng của Viện, của khối thi đua; Các báo cáo sơ kết phong trào thi đua; Tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng, tổ chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện Đề nghị các hình thức khen thưởng các cấp; Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của Viện; Các quyết định khen thưởng của Viện; Các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ, ngày truyền thống, ngày kỷ niệm. Các báo cáo quý, báo cáo sơ kết, tổng kết công tác năm của Viện và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của Bộ; Đảm bảo cơ sở hạ tầng để phục vụ các hoạt động chuyên môn; sửa chữa nhỏ những hư hỏng của trụ sở làm việc; bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị, máy móc văn phòng, xe ô tô… Quản lý, điều xe ô tô phục vụ công tác của Lãnh đạo Viện và của Viện. Công tác văn thư lưu trữ của Viện được đảm bảo, cập nhật hồ sơ lưu trữ theo quy định, hoàn thành các công việc trên hệ thống hồ sơ công việc; Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, tổ chức huấn luyện và hội thao dân quân tự vệ theo yêu cầu của Bộ và của địa phương.
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Bùi Nguyễn Hoàng Lưu Thị Thúy Ngọc Mai Thị Phương Lan Nguyễn Thị Duyên Lại Văn Thuỷ Nguyễn Đức Mạnh Phạm Kiều Hoa Vũ Thị Ngà Lê Thị Mây Dương Lập Thủy Kim Ngọc Tú Trần Việt Cường Phạm Lê Phương