Thông tin nhiệm vụ

Quy trình nghiên cứu lựa chọn các vị trí tối ưu phục vụ chôn cất chất phóng xạ

NVTX.2020.03.08
508.00 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
1. Hệ thống hóa cơ sở khoa học và thực tiễn về nghiên cứu lựa chọn các vị trí chôn cất, lưu trữ các chất phóng xạ; 2. Xây dựng các tiêu chí và quy trình lựa chọn các vị trí có tiềm năng phục vụ cho công tác lưu trữ chất phóng xạ; 3. Nâng cao năng lực nghiên cứu của phòng Kiến tạo và Địa mạo.
Nội dung 1: Cập nhật, phân tích tài liệu, hệ thống hoá cơ sở lý luận về lựa chọn các vị trí tối ưu phục vụ chôn cất chất thải phóng xạ ở Việt Nam và trên Thế giới. Nội dung 2: Nghiên cứu các tiêu chí, các quy định của IAEA về lựa chọn vị trí xây dựng các công trình có chất phóng xạ nói chung Nội dung 3: Nghiên cứu dự thảo quy trình nghiên cứu lựa chọn các vị trí tối ưu phục vụ chôn cất chất thải phóng xạ. Nội dung 4: Nghiên cứu và đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu năm 2021 trong chương trình nghiên cứu về lựa chọn vị trí ưu phục vụ chôn cất chất thải phóng xạ Nội dung 5: Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nội dung 6: Viết bài báo khoa học.
03/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Cấp Bộ
Hồ Tiến Chung Đỗ Văn Thắng; Đoàn Thế Anh; Trịnh Thị Thúy; Nguyễn Văn Đông; Nguyễn Thị Hiền An Đinh Xuân Quyết;