Thông tin nhiệm vụ

Tổng hợp, phân tích, đánh giá kinh nghiệm thế giới và Việt Nam về việc khai thác sử dụng tài nguyên năng lượng dòng chảy biển (hải lưu)

NVTX.2019.06.04
628.00 (triệu đồng)
Biển và hải đảo
Đánh giá được hiện trạng nghiên cứu, chính sách và các thiết bị khai thác năng lượng hải lưu trên thế giới và đề xuất các nội dung, phương hướng nghiên cứu tại Việt Nam.
Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nội dung công việc Thu thập thông tin, tài liệu về nghiên cứu về tài nguyên năng lượng hải lưu của các nước trên thế giới Thu thập các báo cáo, kết quả nghiên cứu, chính sách về tài nguyên năng lượng hải lưu tại vùng biển Việt Nam Thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu về thiết bị khai thác sử dụng tài nguyên năng lượng hải lưu. Nghiên cứu, đề xuất nội dung, phương hướng nghiên cứu năng lượng hải lưu tại vùng biển Việt Nam. Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả nhiệm vụ
01/01/2019
12 (tháng)
TXTCN