Thông tin nhiệm vụ

Triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS

NVTX.2018.05.05
676.00 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Triển khai được ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS
- Bản tổng hợp khoa học và các bài báo về tính toán, phân tích quy luật, diễn biến của các yếu tố khí tượng thủy văn (trường nhiệt mặt đất, độ ẩm bề mặt mặt đất, lớp phủ bề mặt) khu vực Việt Nam năm 2017-2018 trên cơ sở tư liệu viễn thám; Bản tổng hợp khoa học cập nhật hàng năm nhận định quy luật, diễn biến cơ bản về các yếu tố khí tượng thủy văn biển trong khu vực biển Việt Nam năm 2017-2018 trên cơ sở tư liệu viễn thám; Bản tổng hợp khoa học và bài báo về giám sát lan truyền ô nhiễm không khí xuyên biên giới và lắng đọng a xít bằng công nghệ viễn thám cho Việt Nam năm 2017-2018;
- Bản đồ trường nhiệt độ bề mặt mặt đất gần thời gian thực bằng ảnh vệ tinh MODIS tỷ lệ 1: 250.000; - Bản đồ lớp phủ bề mặt bằng ảnh vệ tinh MODIS tỷ lệ 1: 250.000; - Bản đồ đồ độ ẩm gần thời gian thực bằng ảnh vệ tinh AMSR-E tỷ lệ 1: 250.000; - Các bài báo đăng trên tuyển tập khoa học, tạp chí khoa học. - Bản đồ độ cao sóng biển, độ muối, sóng biển trung bình năm, và 4 mùa Việt Nam 2017-2018 - Các bài báo đăng trên tuyển tập khoa học, tạp chí khoa học - Bộ số liệu ô nhiễm bụi PM 2.5 khu vực phía Bắc Việt Nam từ ảnh vệ tinh năm 2018 (năm và 4 mùa); - Bản đồ lắng đọng axit ứng với chỉ số Nitrat, Sunfat toàn quốc từ ảnh vệ tinh năm 2017 - 2018 (năm và 4 mùa
05/06/2019
12 (tháng)
TXTCN
ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng KS. Nguyễn Thanh Bằng KS. Đào Xuân Hoàng Th.S Hoàng Thanh Tùng ThS. Trần Đăng Hùng ThS. Nguyễn Ngọc Kim Phượng PGS. TS. Doãn Hà Phong ThS. Lê Phương Hà ThS. Nguyễn Ngọc Anh PGS. TS Doãn Hà Phong ThS. NguyễnThị Minh Hằng ThS. Lê Phương Hà ThS. Trần Đăng Hùng ThS. Nguyễn Ngọc Kim Phượng KS. Nguyễn Thanh Bằng KS. Đào Xuân Hoàng ThS. Hoàng Thanh Tùng ThS. Nguyễn Ngọc Anh