Thông tin nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học công nghệ và đào tạo của Viện Khoa học Đo đạc và bản đồ

NXCN.2019.07.01
278.00 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Đo đạc và bản đồ khác
Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học công nghệ và đào tạo của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ năm 2020 trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ và tiềm lực khoa học, công nghệ
1. Xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, và đào tạo năm 2020. 2. Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đào tạo giai đoạn 2020 – 2025. 3. Tổ chức xét duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 trình Bộ phê duyệt. 4. Tổ chức xét duyệt Thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020. 5. Tổ chức triển khai, quản lý theo dõi, đánh giá định kỳ việc thực hiện kế hoạch (rà soát triển khai và điều chỉnh kế hoạch); 6. Tổ chức các buổi hội thảo, nghiệm thu các nhiệm vụ; các buổi bảo vệ chuyên đề, đánh giá luận án tiến sĩ. 7. Tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định. 8. Kiểm tra sản phẩm, tiến độ các nhiệm vụ. 9. Làm các thủ tục đóng gói sản phẩm cuối cùng của các đề tài nghiên cứu khoa học và các dự án sản xuất thử nghiệm, đăng ký bản quyền tác giả, v.v…; 10. Làm các công việc phục vụ thống kê, đánh giá, xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ; 11. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giá tổ chức khoa học và công nghệ năm 2018 theo Quy định tại khoản 1 điều 4 Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN.
Kế hoạch khoa học, công nghệ, và đào tạo năm 2020 Kế hoạch khoa học, công nghệ và đào tạo giai đoạn 2020-2025 Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 Thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch năm 2019 Các quyết định, biên bản họp, công văn,..có liên quan đến hội thảo, nghiệm thu, bảo vệ chuyên đề... Báo cáo hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ Báo cáo kiểm tra, biên bản kiểm tra sản phẩm, tiến độ Giấy chứng nhận đăng ký kết quả nghiên cứu Phiếu đánh giá, thống kê, phiếu thông tin, v.v... Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Nguyễn Thị Thanh Hương Nguyễn Anh Quyên Nguyễn Thị Huệ Hoàng Thị Hồng Nhung Nguyễn Mạnh Dũng Bùi Thị Thanh Huyền Nguyễn Tuyết Mai