Thông tin nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch, quản lý và cơ sở dữ liệu kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo

NVTX.2019.06.01
335.00 (triệu đồng)
Biển và hải đảo
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai hoạt động khoa học công nghệ của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo năm 2019, đảm bảo khả năng điều phối, thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo; 2. Xây kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo có tính khả thi theo Chiến lược phát triển Viện và theo kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ 5 năm của Viện. 3. Bổ sung, cập nhật các văn bản quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo theo đúng các quy định của pháp luật; 4. Xây dựng được khung cơ sở dữ liệu; nhập các thông tin, tài liệu, kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, điều tra cơ bản, các hoạt động tư vấn dịch vụ của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo đầy đủ, chính xác phục vụ quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo.
Nội dung 1: Xây dựng và thực hiện kế hoạch kế hoạch triển khai các hoạt động khoa học công nghệ của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo năm 2019 Nội dung 2: Đánh giá tình hình hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 của Viện phục vụ xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo năm 2020. Nội dung 3: Xây dựng, bổ sung, cập nhật các văn bản quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo. Nội dung 4: Xây dựng khung cơ sở dữ liệu; nhập các thông tin, tài liệu vào cơ sở dữ liệu các kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, điều tra cơ bản, các hoạt động tư vấn dịch vụ của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo đầy đủ, chính xác phục vụ quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo Nội dung 5: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và họp nghiệm thu.
01/01/2019
12 (tháng)
TXTCN