Thông tin nhiệm vụ

Xây dựng tổng quan mô hình các mỏ porphyr đã biết trên thế giới và đánh giá khả năng, triển vọng mỏ porphyr (Cu, Au, Sn, W,...) ở Việt Nam.

NVTX.2020.03.07
1061.00 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
I. Mục tiêu: 1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận nghiên cứu mô hình các mỏ porphyr trên thế giới; 2. Nghiên cứu xác lập các cơ sở khoa học mô hình các mỏ porphyr; 3. Đánh giá khả năng, triển vọng mỏ porphyr (Cu, Au, Sn, W,...) ở Việt Nam; 5. Từng bước nâng cao trình độ nghiên cứu của cán bộ khoa học về sinh khoáng. II. Nhiệm vụ: 1. Cập nhật, phân tích tổng hợp tài liệu; 2. Hệ thống hóa cơ sở lý luận các mỏ porphyr thế giới và ở Việt Nam; 3. Đánh giá hiện trạng công tác nghiên cứu, đánh giá tiềm năng các mỏ Cu, Au, Sn, W,... trong điều tra thành lập bản đồ địa chất; 4. Đánh giá khả năng có mỏ porphyr ở Việt Nam
Nội dung 1: Tổng hợp các mô hìnhmỏ porphyr trên thế giới (Cu-Au, Sn-W,...); Các mỏ porphyr điển hình trên thế giới, tổng sản lượng khai thác hàng năm các mỏ porphyr trên thế giới. Nội dung 2: Xác lập cơ sở khoa học các mô hình mỏ porphyr trên thế giới, đánh giá khả năng các mô hình mỏ porphyr ở Việt Nam Nội dung 3: Dựa trên các tiêu chí khoa học của các mô hình mỏ porphyr trên thế giới, xác lập khả năng có mỏ porphyr ở Việt Nam và triển vọng của chúng Nội dung 4: Dựa trên các báo cáo ở mục 1,2,3, xây dựng báo cáo tổng hợp và đánh giátriển vọng mỏ porphyr ở Việt Nam Nội dung 5: Cập nhật và đánh giá các kết quả của các báo cáo;Đánh giá mức độ nâng cao trình độ nghiên cứu về mỏ porphyr của các thành viên trong phòng. Nội dung 6: Viết bài báo khoa học có thể đăng trên tạp chí chuyên ngành hoặc tập san của Viện.
03/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Cấp Bộ
Nguyễn Chiến Đông Đỗ Quốc Bình Nguyễn Văn Tiến Tạ Đình Tùng Nguyễn Thị Hoàng Linh Nguyễn Viết Hiển Nguyễn Văn Đạt Phạm Hồng Hà Vũ Thị Thảo Linh Đỗ Thị Kim Anh Ứng Thị Dung Lê Thị Kiều Anh Đặng Thanh Loan