Thông tin nhiệm vụ

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế chuyên ngành của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

NVTX.2019.07.09
135.00 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Đo đạc và bản đồ khác
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực đo đạc bản đồ.
9.1. Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2020; 9.2. Rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm; 9.3. Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện các công tác hợp tác quốc tế (bao gồm: quản lý các đoàn vào, đoàn ra của Viện; tổ chức các hội nghị, hội thảo có sự tham gia của các đối tác quốc tế; tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Viện) 9.4. Tổ chức thực hiện việc duy trì trao đổi thường xuyên với các đối tác quốc tế của Viện, thông báo các chương trình đào tạo và hỗ trợ các ứng viên của Viện tham gia các chương trình đào tạo tại nước ngoài. 9.5. Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo hàng năm và các báo cáo về hợp tác quốc tế của Viện.
Bản kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2020 Báo cáo điều chỉnh kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2019 Báo cáo đoàn ra đoàn vào năm 2019 Công văn giấy tờ Báo cáo
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Nguyễn Thị Thanh Hương Nguyễn Anh Quyên Nguyễn Mạnh Dũng Nguyễn Tuyết Mai Đinh Tài Nhân