Thông tin chi tiết

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Khí tượng thủy văn 2
QCVN 18:2019/BTNMT
25/12/2019
Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ