Thông tin chi tiết

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép

Môi trường
QCVN 52:2017/BTNMT
29/12/2017
Còn hiệu lực
Thay thế QCVN 52:2013/BTNMT