Kỷ yếu Khoa học và Công nghệ

# Tên Thuộc chương trình
1 Tuyển tập kết quả nghiên cứu nổi bật các đề tài khoa học và công nghệ thuộc chương trình TNMT.05/2011-2015- Khí tượng thủy văn TNMT.05/2011-2015
2 Tuyển tập kết quả nghiên cứu nổi bật các đề tài khoa học và công nghệ thuộc chương trình TNMT.07/2011-2015- Đo đạc bản đồ TNMT.07/2011-2015
3 Hội thảo quốc tế “Quản lý chất thải rắn đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn” Kế hoạch công tác năm 2019 của 02 Vụ: Khoa học và Công nghệ, Hợp tác quốc tế
4 Tài liệu Hội thảo lần 2 về Tiêu chuẩn môi trường Hàn Quốc Do đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện
5 Giới hạn tiêu chuẩn nước thải tại Hàn Quốc Hội thảo lần 2 tại Hàn Quốc về TCMTT Hàn Quốc
Tổng số: 15 bản ghi.