Thông báo

Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số TNMT.2017.03.08

11/02/2020
 1. Tên đề tài: Áp dụng công nghệ đo địa chấn phản xạ 3D trên đất liền phục vụ nghiên cứu cấu trúc địa chất, điều tra đánh giá khoáng sản ẩn sâu
 2. Mã số: TNMT.2017.03.08
 3. Kinh phí: 2.500 triệu đồng
 4. Thời gian thực hiện: 2017 - 2019
 5. Tổ chức chủ trì: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
 6. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Vân Sang
 7. Các thành viên Tham gia thực hiện chính:

  TT

  Họ và tên,

  học hàm học vị

  Tổ chức

  công tác

  Chức danh trong đề tài

  1

  Ths. Nguyễn Vân Sang

  Liên đoàn Vật lý Địa chất

  Chủ nhiệm

  2

  KS, Nguyễn Quang Chiến

  Liên đoàn Vật lý Địa chất

  Thành viên chính, thư ký

  3

  ThS. Nguyễn Duy Bình

  Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

  Thành viên chính

  4

  Ths. Đồng Văn Giáp

  Liên đoàn Intergeo

  Thành viên chính

  5

  TS. Nguyễn Trường Lưu

  Liên đoàn Vật lý Địa chất

  Thành viên chính

  6

  Ths. Kiều Huỳnh Phương

  Liên đoàn Vật lý Địa chất

  Thành viên chính

  7

  Ths. Bùi Minh Thành

  Liên đoàn Vật lý Địa chất

  Thành viên chính

  8

  KS. Trần Thị Nhật Ký

  Liên đoàn Vật lý Địa chất

  Thành viên chính

  9

  Ths. Nguyễn Tuấn Trung

  Liên đoàn Vật lý Địa chất

  Thành viên chính

  10

  Ths. Lại Ngọc Dũng

  Liên đoàn Vật lý Địa chất

  Thành viên chính

  8. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: Thời gian: 8 giờ30 ngày 13/02/2020, phòng 1010, nhà A, Bộ Tài nguyên và Môi trường.