Thông báo

Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số TNTM.2017.02.16

20/12/2019

Thông tin chung:

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu phân bố dòng chảy tại lưu vực sông Mê Công trong điều kiện phát triển sử dụng nước tưới của các quốc gia lưu vực sông Mê Công phục vụ cho công tác đàm phán của Việt Nam và chia sẻ nguồn nước trong thực hiện Hiệp định Mê Công 1995 và Công ước 1997 của Liên hợp quốc
  2. Mã số: TNMT.2017.02.16
  3. Kinh phí: 1.413 triệu đồng
  4. Thời gian thực hiện: 2017 - 2019
  5. Tổ chức chủ trì: Viện Khoa tài nguyên nước
  6. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Anh Đức
  7. Các thành viên Tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên,

học hàm học vị

Tổ chức

công tác

Chức danh trong đề tài

1

Nguyễn Anh Đức,
Tiến sĩ

Văn phòng Thường trực UBSMCVN

Chủ nhiệm

2

Cao Hoàng Hải,
Thạc sĩ

Viện Khoa học Tài nguyên nước

Thành viên chính

3

Trương Hồng Tiến,
Tiến sĩ

Văn phòng Thường trực UBSMCVN

Thành viên chính

4

Trần Anh Phương,
Tiến sĩ

Viện Khoa học Tài nguyên nước

Thành viên chính, thư ký

5

Phạm Tường,
Thạc sĩ

Văn phòng Thường trực UBSMCVN

Thành viên chính

6

Ngô Mạnh Hà,
Kỹ sư

Cục Quản lý tài nguyên nước

Thành viên chính

7

Nguyễn Đình Đạt,
Thạc sĩ

Thành viên chính tham gia

Thành viên chính

8

Bùi Việt Hưng,
Tiến sĩ

Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

Thành viên chính

9

Đặng Lan Hương,
Tiến sĩ

Chuyên gia tham gia vào đề tài

Thành viên chính

10

Nguyễn Huy Phương,
Thạc sĩ

Văn phòng Thường trực UBSMCVN

Thành viên chính

8. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: Thời gian: 14 giờ 00 ngày 24/12/2019, phòng 1010, nhà A, Bộ Tài nguyên và Môi trường.