Thông báo

Họp HĐ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa tin học trong việc lập Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh ở Việt Nam”. Mã số: TNMT.2016.04.17

04/09/2019

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa tin học trong việc lập Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh ở Việt Nam

2. Mã số: TNMT.2016.04.17

3. Kinh phí: 1.942,038 triệu đồng

4. Thời gian thực hiện: 2016 - 2018

5. Tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

6. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Hùng

7. Các thành viên Tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên, học hàm, học vị

Đơn vị công tác

1

ThS. Nguyễn Văn Hùng

Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

2

CN. Phạm Anh Tuấn

Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

3

ThS. Đặng Quốc Hậu

Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

4

ThS. Đinh Hải Nam

Trường Đại học Mỏ-Địa chất

5

ThS. Nguyễn Đăng Quyết

Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

6

KS. Ninh Trọng Long

Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

7

ThS. Phạm Thị Làn

Trường Đại học Mỏ-Địa chất

8

ThS. Phạm Văn Triệu

Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

9

ThS. Đào Tiến Hoạch

Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

10

ThS. Trần Quang Trung

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Miền Bắc

8. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 8h30 ngày 30 tháng 8 năm 2019; phòng A1010 trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.