Thông báo

Thông báo Họp Hội đồng xét duyệt tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bổ sung năm 2020 lĩnh vực quản lý đất đai

15/09/2020

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bô tài nguyên và Môi trường; 

Thực hiện quyết định số 505/BTNMT ngày 28 tháng 2 năm 2020 và công văn số 4565/BTNMT-KHCN ngày 26 tháng 8 năm 2020, của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng xét duyệt tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bổ sung năm 2020 lĩnh vực quản lý đất đai cho đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất phương pháp phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng", mã số TNMT.2020.01.08.

Thời gian: 9h ngày 15 tháng 9 năm 2020

Địa điểm: phòng 1010, trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hồ sơ tham gia tuyển chọn: 01 hồ sơ của Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường

Mục tiêu, nội dung, sản phẩm dự kiến theo danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 1440/Q Đ-BTNMT ngày 01 tháng 7 năm 2020, gồm:

Mục tiêu:

- Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng phương pháp phân tích đánh đổi, phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng;

- Đề xuất công cụ phù hợp để hỗ trợ phân tích đánh đổi giữa định hướng phát triển kinh tế - xã hội với khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai phục vụ quá trình phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng;

- Đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách theo hướng điều tiết, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng ở Việt Nam.

Sản phẩm chủ yếu dự kiến đạt được:

- Báo cáo cơ sở lý luận về phân tích đánh đổi nhằm phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng;

- Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong áp dụng phương pháp phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong lập quy hoạch;

- Báo cáo đề xuất công cụ phù hợp để hỗ trợ thực hiện phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng;

- Bộ tiêu chí phục vụ phân tích đánh đổi làm cơ sở để phân bổ nguồn lực đất đai trong lãnh thổ vùng;

- Báo cáo đề xuất giải pháp về cơ chế, chính sách theo hướng điều tiết, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng ở Việt Nam;

- Báo cáo kết quả ứng dụng thử nghiệm mô hình phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai tại 01 vùng;

- Báo cáo tổng hợp đề tài;

- 02 bài báo.