Thông báo

Họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2020: TNMT.2020.01.08

23/10/2020

Thực hiện quyết định số 505/BTNMT ngày 28 tháng 2 năm 2020 và công văn số 4565/BTNMT-KHCN ngày 26 tháng 8 năm 2020, sáng 22 tháng 10 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Tổ thẩm định nội dung, kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 cho nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất phương pháp phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng”, mã số TNMT.2020.01.08

Chủ trì họp: Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện sau khi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ. Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN tiến hành thẩm định theo những nội dung:(1). Về nội dung thuyết minh: thống nhất việc thay đổi tên đề tài theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn; (2). Về dự toán;(3). Tổ chức nhận chuyển giao: đề nghị để Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường