Thông báo

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2017.07.01

26/10/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ đẩy mạnh ứng dụng kết quả điều tra, đo đạc bản đồ vào thực tế giai đoạn 2016-2020. Mã số TNMT.07/16-20”.

Mục tiêu - Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám và phân tích cảnh quan thành lập bản đồ phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước - Đề xuất được quy trình thành lập bản đồ phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước bằng công nghệ GIS, viễn thám và phân tích cảnh quan

Sản phẩm:

Bộ tiêu chí ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước.

Quy trình ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám và phân tích cảnh quan thành lập bản đồ phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh 

Bản đồ phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước Đồng Tháp Mười.