Thông báo

Quyết định số 2212/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018

08/09/2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 2212/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020.

Quyết định kèm theo:

/Data/files/2212-qd-btnmt_Signed(3).pdf