Thông báo

Thông báo họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp bộ mở mới năm 2020, mã số TNMT.2020.03.03

08/04/2020

Thời gian: 9h ngày 10 tháng 4 năm 2020;

Chủ trì: Phó Vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường;

Hình thức: Họp trực tuyến.