Thông báo

Thông báo Kế hoạch mở hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2019

14/10/2019

THÔNG BÁO SỐ 09/TB-KHCN NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2019 CỦA VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ  KẾ HOẠCH MỞ HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2019

Thực hiện Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018), Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo kế hoạch mở hồ sơ, kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 như sau:

1. Thời gian mở hồ sơ: từ 16h00’ đến 16h30’ ngày 14 tháng 10 năm 2019;

2. Địa điểm: Phòng họp A1010, trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn nhiệm vụ để tham gia dự họp theo kế hoạch (Chi tiết tại công văn kèm theo).

Thông báo số 09/TB-KHCN