Thông báo

Thông báo kiến nghị của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 lĩnh vực môi trường

26/11/2019

Thực hiện Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2019 lĩnh vực môi trường (Quyết định số 2649/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2019), Vụ Khoa học và Công nghệ xin thông báo kết quả kiến nghị tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ lĩnh vực môi trường như sau:

1. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo và cảnh báo chất lượng nước lưu vực sông Thị Vải phục vụ công tác quản lý môi trường lưu vực sông”, Mã số TNMT.2019.04.01  

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Nam, Tổng cục Môi trường;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Hoài Nam.

2. tài “Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo nhanh một số chỉ tiêu khí thải bằng công nghệ huỳnh quang cực tím phù hợp điều kiện Việt Nam”, Mã số TNMT.2019.04.03

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Thanh Sơn.

3. Đề tài “Nguyên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp và hộ gia đình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt”, mã số TNMT.2019.04.05

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TSKH. Trần Hiếu Nhuệ.

4. Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, chính sách khuyến khích đầu tư khu vực kinh tế tư nhân vào xử lý nước thải khu công nghiệp và đô thị ”, Mã số TNMT.2019.04.06

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được kiến nghị trúng tuyển hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT và gửi về Vụ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước ngày 29 tháng 11 năm 2019. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện đề tài./.