Thông báo

Thông báo kiến nghị của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 lĩnh vực môi trường

13/03/2020

          Thực hiện Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 lĩnh vực môi trường (Quyết định số 179/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 01 năm 2020), Vụ Khoa học và Công nghệ xin thông báo kết quả kiến nghị tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ như sau:

1. Đề tài “Nguyên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất chính sách kiểm soát ô nhiễm vi nhựa tại Việt Nam”, Mã số TNMT.2020.04.03  

          Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học môi trường, Tổng cục môi trường;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Lê Thị Nhung.

2. tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam”, Mã số TNMT.2020.04.04

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học môi trường, Tổng cục môi trường;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hàn Trần Việt.

3. Đề tài “Nghiên cứu đè xuất hướng dẫn kĩ thuật giải quyết xung đột Môi trường do tình trạng thủy sản chất hàng loạt”, mã số TNMT.2020.04.06

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam ;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lương Đức Anh .

4. Đề tài “Nghiên cứu đánh giá khả năng chuyển đổi công nghệ của một số ngành công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường trong điều kiện hội nhập quốc tế ”, Mã số TNMT.2020.04.08

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phan Đỗ Hùng.

5. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng bản đồ phát thải các chất gây ô nhiễm không khí phục vụ dự báo và kiểm soát ô nhiễm không khí vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ ”, Mã số TNMT.2020.04.10

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Môi trường và Tài Nguyên, Đại Học Quốc Gia TP.HCM ;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Hồ Quốc Bằng.

6. Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho một số lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam”, Mã số TNMT.2019.04.04

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Dương Thanh An.

7. Đề tài “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học và thức ăn chăn nuôi từ bã thải chế biến tinh bột sắn”, Mã số TNMT.2020.553.01

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Thị Hạnh Nguyên.

8. Đề tài “Nghiên cứu xử lý, tái sử dụng chất thải rắn chế biến tôm bằng công nghệ sinh học”, Mã số TNMT.2020.553.02

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Thanh Huyền.

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được kiến nghị trúng tuyển hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT và gửi về Vụ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước ngày 17 tháng 3 năm 2020. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện đề tài./.

Thông báo số 11/TB-KHCN ngày 12/3/2020 của Vụ trưởng Vụ KH&CN