Thông báo

Thông báo kiến nghị của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 lĩnh vực đất đai

23/03/2020

Thông báo số:  17/TB-KHCN  

THÔNG BÁO

Kiến nghị của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 lĩnh vực đất đai

Thực hiện Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 lĩnh vực đất đai (Quyết định số 179/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 01 năm 2020), Vụ Khoa học và Công nghệ xin thông báo kết quả kiến nghị tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ như sau:

1. Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất chính sách thực hiện quyền bề mặt trong quản lý nhà nước về đất đai”, Mã số TNMT.2020.01.01;  

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Phạm Thị Minh Thủy. 

2. Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách đất đai về chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác”, Mã số TNMT.2020.01.02 

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Phạm Thị Phin.

3. Đề tài “Nghiên cứu giải pháp cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng”, Mã số TNMT.2020.01.03 

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS TS Trần Trọng Phương.

4. Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất trồng lúa vùng Đồng Bằng Sông Hồng”, Mã số TNMT.2020.01.04; 

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Nguyễn Thị Hằng.

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được kiến nghị trúng tuyển hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT và gửi về Vụ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước ngày 27 tháng 3 năm 2020. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện đề tài./.