Thông báo

Thông báo kiến nghị của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 lĩnh vực Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

21/04/2020

        Thực hiện Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

        Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 lĩnh vực Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Quyết định số 505/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2020), Vụ Khoa học và Công nghệ xin thông báo kết quả kiến nghị tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ như sau:

        1. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo mức nước lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến cho các lưu vực nhỏ; Mã số: TNMT.2019.05.02

        - Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụTrung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn – Tổng cục Khí tượng Thủy văn;

        - Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụTrần Quang Ngọc.

        2. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các chỉ số dao động khí hậu quy mô lớn vào dự báo khí hậu cho Việt Nam; Mã số: TNMT.2020.05.01

        - Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụTrung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn

        - Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụTạ Hữu Chỉnh

        3. Tên đề tài: Nghiên cứu tích hợp, lồng ghép các thông tin khí hậu và dự báo thời tiết hạn dài phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh ở khu vực Bắc Trung Bộ; Mã số: TNMT.2020.05.02:

        - Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đài Khí Tượng Thủy Văn khu vực Bắc Trung Bộ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn;

        - Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụLê Hữu Huấn

        Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được kiến nghị trúng tuyển hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT và gửi về Vụ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước ngày 25 tháng 4 năm 2020. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện đề tài./.