Thông báo

Thông báo kiến nghị của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 lĩnh vực môi trường- đợt 2

06/05/2020

Thực hiện Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 lĩnh vực môi trường (Quyết định số 505/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2020), Vụ Khoa học và Công nghệ xin thông báo kết quả kiến nghị tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ như sau:

1. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp”, Mã số TNMT.2020.04.11  

          Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Nguyễn Việt Anh.

2. tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường tại Việt Nam”, Mã số TNMT.2020.04.12

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học môi trường, Tổng cục môi trường;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Hoàng Mai.

3. Đề tài “Nghiên cứu giải pháp quản lý và công nghệ xử lý phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí vùng ven đô”, mã số TNMT.2020.553.04

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Văn Thiết.

4. Đề tài “Nghiên cứu công nghệ chế tạo màng nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn trên cơ sở hỗn hợp tinh bột sắn Việt Nam”, Mã số TNMT.2020.553.05

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi Trường Việt Nam;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Đặng Thị Kim Chi.

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được kiến nghị trúng tuyển hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT và gửi về Vụ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước ngày 10 tháng 5 năm 2020. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện đề tài./.

Thong bao ket qua tuyen chon