Thông báo

Thông báo nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp Bộ TNMT.2016.06.10: Nghiên cứu xây dựng quy định các nội dung thể hiện trên bản đồ hiện trạng môi trường biển các tỷ lệ từ 1/200000 đến 1/10000. 

01/05/2020
  1. Tên đề tài: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY ĐỊNH CÁC NỘI DUNG THỂ HIỆN TRÊN BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG BIỂN CÁC TỶ LỆ TỪ 1/200000 ĐẾN 1/10000. 
  2. Mã số: TNMT.2016.06.10
  3. Kinh phí: 1696 triệu đồng
  4. Thời gian thực hiện: 2017 - 2019
  5. Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu biển và hải đảo - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
  6. Chủ nhiệm: ThS. Trần Thế Anh - Viện Nghiên cứu biển và hải đảo - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
  7. Các thành viên Tham gia thực hiện chính: Trần Thế Anh, Nguyễn Thị Thúy, Phạm Minh Dương,  Mai Kiên Định, Trần Thị Liên, Trần Văn Thụy, Đỗ Văn Bình, Vũ Hoàng Hoa, Nguyễn Hoàng Sơn.
  8. Thời gian, địa điểm dự kiến nghiệm thu: Thời gian: 13 giờ 30 ngày 15/05/2020, phòng 1010, nhà A, Bộ Tài nguyên và Môi trường.