Thông báo

Thông báo nghiệm thu đề tài lĩnh vực Biển và Hải đảo TNMT.2017.06.11 do TS Dư Văn Toán, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Chủ nhiệm

12/09/2020

Thông báo nghiệm thu đề tài lĩnh vực Biển và Hải đảo: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí đánh giá sức khỏe hệ sinh thái biển Việt Nam. Áp dụng nghiên cứu thí điểm cho khu vực Quần đảo Cát Bà. Mã số: TNMT.2017.06.11. Chủ nhiệm đề tài: TS Dư Văn Toán - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Thời gian dự kiến: 14h00 Ngày 15/9/2020 (Thứ 3, Buổi chiều);

Địa điểm: Phòng họp A1010 - Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì: Ông Hoàng Mạnh Cương - Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí đánh giá sức khỏe hệ sinh thái biển Việt Nam. Áp dụng nghiên cứu thí điểm cho khu vực Quần đảo Cát Bà.

- Mã số: TNMT.2017.06.11

- Chủ nhiệm đề tài: TS Dư Văn Toán

- Các thành viên tham gia thực hiện chính: Lê Đức Đạt, Lê Xuân Tuấn, Đoàn Văn Bộ, Đặng Nguyệt Anh

- Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu biển và hải đảo

- Thời gian thực hiện: 6/2017 – 6/2020

2. Mục tiêu:

- Có được bộ tiêu chí và chỉ số sức khỏe hệ sinh thái biển Việt Nam.

- Áp dụng thử nghiệm đánh giá SKHST biển tại khu vực Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng)

3. Tính mới và sáng tạo:

- Lần đầu có Bộ tiêu chí sức khỏe hệ sinh thái biển mới cho Việt Nam là công cụ mới định lượng đánh giá sức khoẻ hệ sinh thái biển, thay vì trước đây chỉ có đánh giá định tính;

- Bộ tiêu chí sức khỏe hệ sinh thái biển đa thành phần sẽ giúp các cơ quan quản lý, các tỉnh ven biển có giải pháp sáng kiến để gia tăng sức khoẻ hệ sinh thái biển trong tương lai, hướng tới phát triển bền vững, không ảnh hưởng tới thế hệ mai sau;

- Chỉ số sức khỏe hệ sinh thái biển giúp việc hoạch định chính sách, chiến lược phát triển biển bền vững địa phương và quốc gia, chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ.

4. Kết quả nghiên cứu:

- Các báo cáo phân tích kinh nghiệm của các nước xây dựng Bộ tiêu chí sức khỏe hệ sinh thái biển

- Các báo cáo phân tích tổng quan về điều kiện tự nhiên, HST biển Việt Nam

- Các báo cáo xây dựng các nhóm tiêu chí của Bộ tiêu chí sức khỏe hệ sinh thái biển - Báo cáo áp dụng thử nghiệm bộ tiêu chí tại khu vực biển quần đảo Cát Bà

- Bộ tiêu chí sức khỏe hệ sinh thái biển Việt Nam

5. Sản phẩm:

- 01 Báo cáo tổng kết

- 01 Dự thảo Quyết định về Bộ tiêu chí sức khỏe hệ sinh thái biển Việt Nam

- 02 Bài báo

- 01 Thạc sỹ

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Phương thức chuyển giao: Các kết quả của đề tài sẽ được chuyển giao tuân thủ theo quy định của pháp luật cho Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Địa chỉ ứng dụng: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Ban quản lý khu sự trữ sinh quyển Quần đảo Cát Bà, Hải Phòng

- Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

+ Bộ tiêu chí SKHST biển có tác động tới bộ môn khoa học về quản lý, bảo vệ môi trường, biển, hải đảo.

+ Đối với tổ chức chủ trì: Góp phần tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực nghiên cứu cho tập thể cán bộ nghiên cứu thực hiện đề tài.

+ Đối với các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu: Tạo ra công cụ hữu hiệu định lượng được trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường biển, hoạch định chiến lược phát triển bền vững, quản lý tổng hợp đới bờ và báo cáo Hiện trạng môi trường, đa dạng sinh học và hệ sinh thái.

+ Có được giải pháp cải thiện sức khoẻ hệ sinh thái biển và xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội, khai thác tài nguyên biển một cách bền vững.

+ Tăng cường sự cạnh tranh các tỉnh ven biển trong việc giữ gìn sức khoẻ hệ sinh thái biển đối với các ngành và các tỉnh thành, các quận huyện ven biển. + Thúc đấy quản trị tài nguyên môi trường biển bền vững và khôn khéo + Chỉ số sức khoẻ hệ sinh thái biển tốt cũng là minh chứng cho chất lượng dịch vụ hệ sinh thái từ biển như hải sản. du lịch đẳng cấp thương hiệu quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh, sạch và bền vững, + Chỉ số sức khoẻ hệ sinh thái biển là chỉ số quan trọng trong báo cáo hiện trạng môi trường biển hàng năm