Thông báo

Thông báo nghiệm thu đề tài lĩnh vực Môi trường TNMT.2017.04.03

26/10/2020

Tên đề tài: Nghiên cứu xác định phương pháp đánh giá dự báo tác động đến sức khỏe cộng đồng trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trƣờng 2014.

Mã số: TNMT.2017.04.03.

Thời gian họp dự kiến: 10 giờ 00 phút, ngày 28/10/2020 (Thứ 4);

Địa điểm họp: Phòng họp A1010 – Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì: Ông Nguyễn Duy Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Nghiên cứu xác định phương pháp đánh giá dự báo tác động đến sức khỏe cộng đồng trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trƣờng 2014.

Mã số: TNMT.2017.04.03.

Chủ nhiệm đề tài: ThS.Vũ Thế Hưng

Các thành viên tham gia thực hiện chính: ThS. Nguyễn Thị Minh Hải; ThS. Trần Bích Thủy; ThS. Hoàng Thanh Nguyệt; ThS. Hoàng Thị Hoa; TS. Văn Diệu Anh; PGS.TS. Hoàng Thị Thu Hương; PGS.TS. Nghiêm Trung Dũng; TS.Nguyễn Thị Thu Hiền; PGS.TS. Đoàn Thị Thái Yên.

Tổ chức chủ trì: Vụ Thẩm định đánh giá tác động môi trường, Tổng cục Môi trường

Thời gian thực hiện: Từ 7/2017-12/2019; gia hạn 06/2020.

2. Mc tiêu:

- Xây dựng phương pháp luận đánh giá dự báo tác động của dự án đến sức khỏe cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường.

- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá dự báo tác động của dự án đến sức khỏe cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường.

3. Tính mi và sáng to:

Góp phần tạo nền tảng khoa học và thực tiễn về đánh giá tác động của dự án đến sức khỏe cộng đồng, về việc thực hiện đánh giá tác động sức khỏe trong đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng 2014, từ đó giúp tăng cƣờng năng lực cho các cơ quan quản lý của Việt Nam cũng như nâng cao sức khỏe và chất lƣợng sống cho cộng đồng người dân bị ảnh hưởng từ các dự án phát triển.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ phục vụ trực tiếp cho Vụ Thẩm định đánh giá tác động môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước về đánh giá tác động môi trường nói chung và về đánh giá tác động sức khỏe nói riêng. Hướng dẫn kỹ thuật được sử dụng làm tài liệu phục vụ công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Phương pháp ĐTS được sử dụng để bổ sung vào các phương pháp áp dụng thực hiện ĐTM, nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo ĐTM. Nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiểu tác động đối với sức khỏe con người, xã hội và môi trường; tạo cơ chế cho việc phòng ngừa ô nhiễm môi trường và quan tâm đến chất lượng sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cộng đồng bị tác động bởi các dự án phát triển.

4. Kết qunghiên cu:

Vấn đề về đánh giá tác động của dự án đến sức khỏe cộng đồng mới được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật. Thực tế quản lý môi trường hiện nay cho thấy tác động môi trường gắn liền với tác động xã hội và tác động sức khỏe của cộng đồng. Công tác đánh giá tác động môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường 2014 có hiệu lực mới bắt đầu tiếp cận đến nội dung về tác động đến sức khỏe cộng đồng và thực tế việc triển khai thực hiện còn rất nhiều hó khăn. Ngoài ra, tại Việt Nam hiện chưa tiến hành các nghiên cứu về nội dung này. Các sản phẩm dự kiến của đề tài sẽ là các sản phẩm mới và rất hữu ích trong công tác đánh giá tác động môi trường và đánh giá tác động sức khỏe tại Việt Nam. Các sản phẩm này sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn về đánh giá tác động của dự án đến sức khỏe cộng đồng, về việc thực hiện đánh giá tác động sức khỏe trong đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014, từ đó giúp tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý của Việt Nam cũng như nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho cộng đồng người dân bị ảnh hưởng từ các dự án phát triển.

5. Sn phm chính của đề tài:

(1) Báo cáo tổng hợp về phương pháp đánh giá dự báo tác động của dự án đến sức khỏe cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường;

(2) Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá dự báo tác động của dự án đến sức khỏe cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường;

(3) Báo cáo tổng kết đề tài;

(4) 02 bài đăng tạp chí chuyên ngành;

(5) Góp phần đào tạo 01 Thạc sĩ.

6. Phương thức chuyển giao địa chỉ ứng dụng tác động và li ích mang li ca kết qunghiên cu:

Kết quả nghiên cứu của đề tài là hướng dẫn kỹ thuật đánh giá dự báo tác động của dự án đến sức khỏe cộng đồng trong đánh giá tác động môi trƣờng được chuyển giao trực tiếp cho Vụ Thẩm định đánh giá tác động môi trường để trình ban hành dưới dạng Quyết định cá biệt và được đăng tải lên trang thông tin điện tử.