Thông báo

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực đất đai năm 2019

12/09/2019

Thực hiện Quyết định số 2257/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực đất đai để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2019. Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực đất đai năm 2019.

Phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Các biểu mẫu và hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn thực hiện theo các phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.

Dự toán kinh phí đề tài xây dựng theo định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h00’ ngày 08/10/2019.

4. Nơi nhận hồ sơ: Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://vukhcn.monre.gov.vn hoặc Hệ thống quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx.

5. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương 2 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.

1. Thông báo tuyển chọn số 86/TB-BTNMT

2. Quyết định số 2257/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2019 Phê duyệt DMNV KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn lĩnh vực đất đai bắt đầu thực hiện từ năm 2019

3. Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23/9/2015 Ban hành định mức định mức xây dựng dự toán đối với NV KH&CN cấp Bộ của Bộ TN&MT

4. Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 Quy định QLNV KH&CN của Bộ Tài nguyên và Môi trường