Thông báo

Thông báo việc Hoàn thiện hồ sơ sau họp Tổ thẩm định của đề tài mã số TNMT.2020.01.05

11/09/2020

Thực hiện Quy định tại khoản 6 Điều 20 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ kết quả họp Tổ Thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 lĩnh vực đất đai (theo Quyết định số 505/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2020) của đề tài “Nghiên cứu mô hình mô phỏng biến động giá đất từ xã lên phường nhằm đề xuất chính sách điều tiết giá trị gia tăng của đất đai trong quá trình đô thị hóa tại Việt Nam”, mã số TNMT.2020.01.05 do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương là đơn vị chủ trì, TS Đặng Thị Thu Hoài là chủ nhiệm;

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước ngày 14 tháng 9 năm 2020. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân không hoàn thiện hồ sơ theo quy định cần có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận không có nhu cầu tiếp tục thực hiện đề tài./.