Danh sách tiêu chuẩn

# Ký hiệu Tên
1 TCVN 12202-9:2018 Đất, đá quặng Apatit, Photphorit – Phần 9: Xác định hàm lượng lưu huỳnh bằng phương pháp khối lượng
2 TCVN 12202-8:2018 Đất, đá quặng Apatit, Photphorit – Phần 8: Xác định hàm lượng sắt tổng số và sắt(II) bằng phương pháp chuẩn độ bicromat
3 TCVN 12202-7:2018 Đất, đá quặng Apatit, Photphorit – Phần 7: Xác định hàm lượng canxi, magie bằng phương pháp quang phổ phát xạ cảm ứng (ICP-OES)
4 TCVN 12202-6:2018 Đất, đá quặng Apatit, Photphorit – Phần 6: Xác định hàm lượng silic bằng phương pháp khối lượng
5 TCVN 12202-5:2018 Đất, đá quặng Apatit, Photphorit – Phần 5: Xác định hàm lượng titan bằng
6 TCVN 12202-4:2018 Đất, đá quặng Apatit, Photphorit – Phần 4: Xác định hàm lượng flo bằng phương pháp chuẩn độ và phương pháp so màu
7 TCVN 12202-4:2018 Đất, đá quặng Apatit, Photphorit – Phần 4: Xác định hàm lượng flo bằng phương pháp chuẩn độ và phương pháp so màu
8 TCVN 12202-3:2018 Đất, đá quặng Apatit, Photphorit – Phần 3: Xác định hàm lượng photpho bằng phương pháp quang phổ phát xạ cảm ứng (ICP-OES)
9 TCVN 12202-2:2018 Đất, đá quặng Apatit, Photphorit – Phần 2: Xác định hàm lượng photpho bằng phương pháp chuẩn độ
10 TCVN 12202-1:2018 Đất, đá quặng Apatit, Photphorit – Phần 1: Xác định hàm lượng chất không tan bằng phương pháp khối lượng
Tổng số: 179 bản ghi.