Danh sách quy chuẩn

# Ký hiệu Tên
1 QCVN 18:2019/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ
2 01/2019/TT-BTNMT QUY ĐỊNH NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2018/TT-BTNMT NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2018 VÀ THÔNG TƯ SỐ 09/2018/TT-BTNMT NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG
3 QCVN 33:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
4 QCVN 32:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
5 QCVN 31:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
6 QCVN 67:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
7 QCVN 66:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
8 QCVN 65:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
9 QCVN 52:2017/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép
10 QCVN 51:2017/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải sản xuất thép
Tổng số: 88 bản ghi.