Danh sách tiêu chuẩn

# Ký hiệu Tên
1 TCVN 12645-4:2019 Đất, đá quặng Barit- Phần 4: Xác định hàm lượng sắt tổng số bằng phương pháp chuẩn độ
2 TCVN 12645-3:2019 Đất, đá quặng Barit - Phần 3: Xác định hàm lượng lưu huỳnh bằng phương pháp khối lượng
3 TCVN 12645-2:2019 Đất, đá quặng Barit - Phần 2: Xác định hàm lượng Silic bằng phương pháp khối lượng
4 TCVN 12645-1:2019 Đất, đá quặng Barit - Phần 1: Xác định hàm lượng Bari bằng phương pháp khối lượng
5 TCVN 12644-4: 2019 Đất, đá quặng - Phần 4: Xác định hàm lượng thủy ngân bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử bay hơi lạnh
6 TCVN 12644-3:2019 Đất, đá quặng - Phần 3: Xác định hàm lượng Asen - Bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hóa
7 TCVN 12644-2:2019 Đất, đá quặng - Phần 2: Xác định hàm lượng antimon bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hydrua hóa
8 TCVN 12644-1:2019 Đất, đá, quặng - Phần 1: Xác định hàm lượng selen bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hidrua hóa
9 TCVN 12642:2019 Đất, đá quặng nhóm Silicat - Xác định hàm lượng Berili - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
10 TCVN 12683-12:2019 Điều tra địa chất về khoáng sản - Công trình khai đào - Phần 12 : Yêu cầu trong công trình lò nghiêng
Tổng số: 231 bản ghi.