Tin tức - sự kiện nổi bật
Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Tên đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá tác động của hoạt động nhận chìm đến môi trường biển và đề xuất các giải pháp kiểm soát, giảm...
Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất cơ chế bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý...
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hướng dẫn tính toán, đánh giá lan truyền vật chất nạo vét khi nhận chìm ở vùng biển ven bờ bằng mô hình...
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ kết thúc năm 2021 lĩnh vực Biển và Hải đảo, mã số TNMT.2018.06.14. Chủ nhiệm: TS Phạm Văn Hiếu
Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp Bộ lĩnh vực biển và hải đảo: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất cơ chế bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân...
Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2018.06.15. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Lê Tuấn
HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC " Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quóc gia, vai trò của công nghệ đo đạc bản...