Tin tức - sự kiện nổi bật
Tên đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá tác động của hoạt động nhận chìm đến môi trường biển và đề xuất các giải pháp kiểm soát, giảm...
Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất cơ chế bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý...
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hướng dẫn tính toán, đánh giá lan truyền vật chất nạo vét khi nhận chìm ở vùng biển ven bờ bằng mô hình...
Thực hiện Quyết định 1905/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm...
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ kết thúc năm 2021 lĩnh vực Biển và Hải đảo, mã số TNMT.2018.06.14. Chủ nhiệm: TS Phạm Văn Hiếu
Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp Bộ lĩnh vực biển và hải đảo: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất cơ chế bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân...
Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2018.06.15. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Lê Tuấn
HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC " Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quóc gia, vai trò của công nghệ đo đạc bản...
Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ kết thúc năm 2021 mã số TNMT.2018.02.02
Hội thảo Quốc tế Cách mạng công nghiệp 4.0

Số người đang truy cập: 209

Số người truy cập hôm nay: 6142

Tổng số lượt truy cập: 1696433