Tin tức - sự kiện nổi bật
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 5579/BTNMT-KHCN ngày 13 tháng 9 năm 2021 về việc hoàn thiện hồ sơ sau họpTổ thẩm định của đề tài mã số...
Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 1635/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường...
Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất chế độ ưu đãi nghề, chế độ phụ cấp đặc thù ngành tài nguyên và môi trường biển.
Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để cảnh báo và đề xuất giải pháp kiểm soát ngập lụt ở lưu vực sông...
Thông báo hoàn thiện hồ sơ sau họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2021 mã số TNMT.2021.01.10
Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ thướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc...
Thông báo Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ kết thúc lĩnh vực biển và hải đảo kết thúc năm 2020
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia đến năm 2030
Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ Mã số TNMT.2018.05.36
Hội thảo Quốc tế Cách mạng công nghiệp 4.0

Số người đang truy cập: 129

Số người truy cập hôm nay: 597

Tổng số lượt truy cập: 571705