Chỉ đạo điều hành

Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

01/05/2020 | 0
Ngày 14/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 928/QĐ-BTNMT.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Kế hoạch) nhằm triển khai một cách toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo quy định của Luật thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được quy định tại các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ và Chương trình, Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác thanh niên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Bộ, của ngành và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Kế hoạch đặt ra các yêu cầu: (1) Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của các văn bản chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ, của Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát triển thanh niên. (2) Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của công tác quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên. (3) Nâng cao vai trò chủ động của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong quản lý công tác thanh niên, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thanh niên với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ.

Các nội dung chính của Kế hoạch: (1) Nâng cao nhận thức về công tác thanh niên. (2) Tổ chức tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch phát triển thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025. (3) Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trẻ. (4) Nâng cao năng lực, kiện toàn tổ chức Đoàn Thanh niên và đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý công tác thanh niên tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. (5) Xây dựng môi trường lành mạnh cho công chức, viên chức trẻ phấn đấu, trưởng thành. (6) Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Bộ giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Tổ chức cán bộ) về tình hình, kết quả triển khai thực hiện.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT