Chỉ đạo điều hành

Họp Tổ soạn thảo xây dựng Chương trình “Nghiên cứu đổi mới sáng tạo, thiết kế chế tạo thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên và xử lý môi trường giai đoạn 2021-2025”, mã số TNMT.03/21-25

12/09/2020 | 0
Thực hiện Quyết định số 1476/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập các Tổ soạn thảo xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Tổ soạn thảo chương trình TNMT.03/21-25.

Thực hiện Quyết định số 1476/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập các Tổ soạn thảo xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Tổ soạn thảo chương trình TNMT.03/21-25  “Nghiên cứu đổi mới sáng tạo, thiết kế chế tạo thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên và xử lý môi trường giai đoạn 2021-2025”, mã số TNMT.03/21-25. 

Thời gian: Từ 9 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2020 (Thứ 5);

Địa điểm: Phòng họp A1010, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổ đã xem xét tài liệu phục vụ xây dựng nhiệm vụ cho các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  Tổng hợp, phân tích đánh giá các vấn đề liên quan để xây dựng nhiệm vụ cho các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021- 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xác lập các định hướng nghiên cứu, dự thảo khung và xây dựng nhiệm vụ cho các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021- 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tiếp thu ý kiến góp ý và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để hoàn chỉnh dự thảo nhiệm vụ các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;