Chương trình, đề tài khoa học

Họp trực tuyến Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN cấp bộ mở mới năm 2021 thuộc chương trình thuộc Chương trình TNMT.04 giai đoạn 2021-2025

04/02/2021 | 0
Sáng ngày 04 tháng 02 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2021 thuộc Chương trình TNMT.04/21-25.

 

TS. Đặng Mỹ Cung, thư ký hành chính đại diện cơ quan quản lý công bố quyết định theo Quyết định số 63/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2021 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2021. Theo đó  gồm 02 đề xuất như sau:

1. TNMT.2021.04.06. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý thông tin cảnh báo sớm trượt lở, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam:

- Định hướng mục tiêu:

1- Thiết kế, xây dựng được hệ thống quản lý và cập nhật thông tin phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam;

2- Xây dựng quy trình tham gia và phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu, điều tra - quản lý - chính quyền và cộng đồng dân cư địa phương trong công tác điều tra, cập nhật thông tin và cảnh báosớm về trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét;

3- Áp dụng thử nghiệm hệ thống tại một số khu vực nhạy cảm thuộc tỉnh Lào Cai.

- Yêu cầu kết quả:

1- Báo cáo thuyết minh về cấu trúc và quy trình vận hành hệ thống quản lý và cập nhật thông tin phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam.

2- Quy trình phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu, điều tra - quản lý - chính quyền và cộng đồng dân cư địa phương trong công tác điều tra, cập nhật thông tin và cảnh báo sớm về trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét.

3- Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm hệ thống tại một số khu vực nhạy cảm thuộc tỉnh Lào Cai.

4- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

2-TNMT.2021.04.07. Nghiên cứu thiết kế cấu trúc và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn dùng chung thống nhất liên ngành phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt lở, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thwoif gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam:

- Định hướng mục tiêu:

1- Thiết kế cấu trúc CSDL dữ liệu lớn (Big Data) phục vụ hệ thống quản lý thông tin - cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam;

2- Xây dựng và cập nhật được hệ thống CSDL dữ liệu lớn dùng chung thống nhất liên ngành phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam;

3- Phát triển ứng dụng (phần mềm thực hiện mô hình phân vùng, cảnh báo sớm theo thời gian thực); và thiết kế trang thông tin (WebGIS) phục vụ công tác cảnh báo trực tuyến trên các thiết bị thông minh, di động và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Yêu cầu kết quả:

1- Cấu trúc CSDL lớn phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam và tài liệu hướng dẫn sử dụng.

2- CSDL lớn đã được cập nhật đến thời điểm hiện tại.

3- Các ứng dụng (phần mềm thực hiện mô hình phân vùng, cảnh báo sớm theo thời gian thực); trang thông tin cảnh báo (WebGIS).

4- Báo cáo thuyết minh quy trình vận hành hệ thống CSDL lớn dùng chung thống nhất liên ngành phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam.

5- Báo cáo hướng dẫn cơ chế phối hợp khai thác và cập nhật hệ thống CSDL lớn dùng chung phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam.

4- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kết quả Hội đồng thống nhất kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai 02 đề xuất nêu trên (có biên bản kiểm phiếu), cụ thể như sau:

1. TNMT.2021.04.06. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý thông tin cảnh báo sớm trượt lở, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam: tuyển chon;

2-TNMT.2021.04.07. Nghiên cứu thiết kế cấu trúc và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn dùng chung thống nhất liên ngành phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt lở, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thwoif gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam: giao trực tiếp cho Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thực hiện.