Dự án, hạng mục đầu tư

Xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế

17/11/2019 | 0

Danh mục các Dự án xây dựng QCVN Môi trường giai đoạn 2019-2020

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh;

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước; 

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường đất;

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp;

6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế;

8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

/Data/files/2213-qd-btnmt_To%20soan%20thao.pdf

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ


Các tin liên quan