Chức năng nhiệm vụ

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý khác về khoa học và công nghệ; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ứng dụng năng lượng nguyên tử, đo lường và chất lượng sản phẩm đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức xác định danh mục, tuyển chọn, giao trực tiếp, trình Bộ trưởng phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp cơ sở về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tổ chức thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ; tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện; công bố, tuyên truyền, đánh giá tình hình ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn, tổng hợp, đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổ chức làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ để thống nhất phương án phân bổ gửi Bộ Tài chính.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật; tổng hợp, thống kê, đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý các hoạt động về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ:

a) Hướng dẫn xây dựng, tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ tăng cường năng lực nghiên cứu cho các tổ chức khoa học và công nghệ từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và các hoạt động về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ khác;

b) Tổ chức đánh giá tiềm lực khoa học và công nghệ; đánh giá, đề xuất đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ;

c) Hướng dẫn xây dựng hệ thống các phòng phân tích, thí nghiệm đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

d) Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chuyển giao công nghệ; hướng dẫn thực hiện hoạt động sở hữu trí tuệ, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động về đo lường, chất lượng sản phẩm và ứng dụng năng lượng nguyên tử đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

8. Thẩm định hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học; tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ khác theo phân công của Bộ trưởng.

9. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đăng ký và quản lý hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ.

10. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thống kê khoa học và công nghệ; xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của Bộ.

11. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ.

12. Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học và công nghệ, cơ chế, chính sách về sử dụng, đãi ngộ đối với cán bộ khoa học và công nghệ; tham gia thẩm định đề án thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, kiện toàn tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ.

13. Tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn, các dự án đầu tư thiết bị khoa học và công nghệ sử dụng vốn ngân sách nhà nước khác.

14.  Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

15. Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Bộ.

16. Chủ trì tổng hợp đề xuất các giải thưởng về khoa học và công nghệ cho các tập thể và cá nhân theo quy định của pháp luật.

17. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

18. Quản lý tổ chức, biên chế, công chức, tài sản thuộc Vụ theo quy định.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.