Lịch sử phát triển

Vụ Khoa học và Công nghệ có lịch sử 10 năm phát triển kể từ khi thành lập Bộ TNMT cho đến nay.

Vụ Khoa học và Công nghệ có lịch sử 10 năm phát triển kể từ khi thành lập Bộ TNMT cho đến nay. Trải qua một thời gian dài phát triển, Vụ đã không ngừng khắc phục những khó khăn để phấn đấu thực hiện một cách tốt nhất nhiệm vụ của một cơ quan tham mưu cho Bộ trong việc quản lý về khoa học công nghệ liên quan đến ngành TNMT và các vấn đề khoa học chung, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.