Ảnh hoạt động

Tọa đàm khoa học 4

Sơ kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sơ kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị Nhiệm vụ TXTCN

Một số kết quả nghiên cứu KHCN nổi bật - Máy từ biển

Một số kết quả nghiên cứu KHCN nổi bật - Thử nghiệm trên biển

Thiết bị chế tạo

Đại hội Công đoàn Vụ KHCN