Ảnh công tác

Ký phối hợp VUSTA 09/01/2020

Triển khai thực địa

Triển khai thực địa