Lịch công tác
Ngày:

Thứ Lãnh đạo vụ Chuyên viên Lãnh đạo bộ Giờ Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
26/7/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Lãnh đạo Bộ 14:00

Hội ý công tác Lãnh đạo Bộ.

TP: các Vụ: KHTC, TCCB, PC, KHCN; TTra Bộ; VPB.

LĐB, các Vụ: TCCB, PC, VPB trực tuyến tại A904; các đơn vị tại các điểm cầu. Cục CNTT&DLTNMT chuẩn bị trực tuyến.

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
27/7/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương Trương Thị Hòa Thứ trưởng Trần Quý Kiên 09:00

Nghe báo cáo tình hình thực hiện xây dựng Đề án Tổng kết thực hiện các Nghị quyết 21-NQ/TW và Tổng kết thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị.

TP: các Tổng cục; các Cục: QLTNN, BĐKH; ĐĐBĐ&TTĐL; các Vụ: KHTC, TCCB, KHCN;  CNTTDLTNMT; Viện CLCSTNMT.

Viện CLCSTNMT và Vụ KHTC chuẩn bị

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
28/7/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Lãnh đạo Bộ 08:30

Nghe báo cáo về việc triển khai “Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường”.

TP: các Tổng cục; các Cục; các Vụ: KHTC, KHCN; Viện KHKTTV&BĐKH; VP Bộ.

Vụ KHTC chuẩn bị nội dung, Cục CNTT&DLTNN chuẩn bị trực tuyến.

Trực tuyến
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Nguyễn Anh Dũng Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân 14:00

Họp Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

TCMT chuẩn  bị và mời.

TCMT gửi tài liệu cho các thành viên BST trong ngày 26/7/2021.

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
29/7/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Đặng Mỹ Cung Thứ trưởng Trần Quý Kiên 09:00

Nghe các báo cáo: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; (2) Tổng kết Chiến lược khai khoáng.

TP: các Vụ: KHTC, KHCN, TCCB; Tổng cục ĐCKSVN; VP HĐTLKSQG; Viện KHĐCKS.

Tổng cục ĐCKSVN chuẩn bị báo cáo

Trực tuyến
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Nguyễn Thị Oanh Thơ Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Thứ trưởng Lê Minh Ngân 14:00

Nghe báo cáo về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai quốc gia và CSDL đất đai cấp Trung ương (phiên bản 1.0).

TP: TCQLĐĐ; Cục CNTT&DLTNMT; các Vụ: PC, KHCN, KHTC; VP Bộ.

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Đặng Mỹ Cung,Nguyễn Văn Hiếu Thứ trưởng Lê Công Thành 08:30

Họp Ban chỉ đạo triển khai Đề án “Cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam”

TP: theo QĐ số 1112/QĐ-BTNMT ngày 04/6/2021)

Tổng cục ĐCKSVN, Vụ KHCN chuẩn bị (Anh Hiếu, anh Cung chuẩn bị)

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
30/7/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương Nguyễn Thị Hồng Minh 08:30

Họp quyết toán trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ

P1010
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan