Lịch công tác
Ngày:

Thứ Lãnh đạo vụ Chuyên viên Lãnh đạo bộ Giờ Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
18/1/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Vũ Hồng Diệp Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân 14:00

HOÃN - Nghe Tổng Cục Môi trường báo cáo về đề án 1 tỷ cây xanh.

TP: các TC: MT, QLĐĐ; Cục BĐKH, các Vụ: KHCN, KHTC; Trung tâm TTTNMT, Viện CLCSTN&MT.

Phòng họp A904
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng,Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương Đoàn Thế Hùng,Nguyễn Thị Oanh Thơ,Trương Thị Hòa 14:00

Họp triển khai các nhiệm vụ của Bộ TN&MT thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của TTCP ban hành Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0 đến năm 2030

Thành phần: Vụ KH&CN (Chủ trì)

Cục CNTT&DLTNMT; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế; Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT

(Chị Hòa chuẩn bị tài liệu và mời họp)

phòng 1010 trụ sở Bộ TN&MT
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương Vũ Thị Hằng 14:00

Tham dự hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Hội trường tầng 4 nhà C, Trụ sở 83 Nguyễn Chí Thanh
Thứ ba
19/1/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Đặng Mỹ Cung,Đoàn Thế Hùng Thứ trưởng Trần Quý Kiên 09:00

Nghe báo cáo nội dung chuẩn bị sơ kết giữa kỳ đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”.

TP: các Vụ: KHTC, KHCN; Viện KHĐCKSVN; VP HĐ ĐGTLKSQG.

Tổng cục ĐCKSVN chuẩn bị báo cáo.

Phòng họp A806
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương Đặng Mỹ Cung 15:30

Họp nghiệm thu đề tài Đánh giá tác động của BĐKH đến điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường khu vực cửa sông ven biển vùng đb sông Hồng và đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hợp lý, MS BĐKH.33/16-20

PH A1801
Thứ tư
20/1/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Vũ Hồng Diệp Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân 08:30

Làm việc với Tổng cục Môi trường về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và các năm tiếp theo.

TP: các TC, các Cục, các Vụ: KHTC, PC, KHCN, TCCB, HTQT, TĐKTTT; TTra Bộ; Viện CLCSTNMT; Trung tâm TTTNMT; VP Bộ.

TCMT chuẩn bị.

Phòng họp A605
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 14:00

Họp nghiệm thu đề tài KHCN cấp quốc gia mã số BĐKH.37

Phòng họp A1010
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương Trương Thị Hòa Thứ trưởng Trần Quý Kiên 09:00

Nghe Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện dự án WB9.

TP: các Vụ: KHTC, KHCN; các Cục: QLTNN, CNTT, VTQG; TT QHĐTTNN.

Ban QLDAĐTXD chuẩn bị báo cáo.

Phòng họp A806
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
21/1/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:30

Họp nghiệm thu đề tài KHCN cấp quốc gia mã số BĐKH.38

Phòng họp A1010
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Vũ Hồng Diệp Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân 08:30

Nghe báo cáo về dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

TP: các Vụ: PC, KHCN, KHTC, VP Bộ. TCMT chuẩn bị.

Phòng họp A605
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Đặng Mỹ Cung,Trương Thị Hòa,Vũ Thắng Phương 14:00

Họp nghiệm thu đề tài KHCN cấp bộ mã số TNTT.2017.06.14 do trường ĐH TN&MT Hà Nội chủ trì

Phòng A1010
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
22/1/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00

8h00': Họp nghiệm thu đề tài KHCN cấp quốc gia mã số BĐKH.20 tại Phòng A1010

9h30': Họp nghiệm thu đề tài KHCN cấp quốc gia mã số BĐKH.35 tại Phòng A1801

Phòng họp Bộ TN&MT
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 15:00

Họp nghiệm thu đề tài KHCN cấp quốc gia mã số BĐKH.41 

Phòng A1010
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan