Lịch công tác
Ngày:

Thứ Lãnh đạo vụ Chuyên viên Lãnh đạo bộ Giờ Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
17/1/2022
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Nguyễn Thị Oanh Thơ Thứ trưởng Lê Minh Ngân 14:00

Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổng cục Quản lý đất đai

Hội trường tầng 5 Nhà B
Thứ ba
18/1/2022
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Nguyễn Thị Hồng Minh,Nguyễn Văn Hiếu 08:30

Họp nghiệm thu NXTXTCN của Viện KHTNN

Phòng 1010
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Nguyễn Thị Hồng Minh,Nguyễn Văn Hiếu 14:00

Họp nghiệm thu đề tài TNMT.2019.02.01

Họp trực tuyến htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
19/1/2022
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Đặng Mỹ Cung,Nguyễn Thị Hồng Minh,Nguyễn Văn Hiếu 08:30

Thẩm định nội dung 03 đề tài mở mới năm 2022 thuộc chương trình TNMT.01

(A Cung, A Hiếu, C. Minh chuẩn bị)

Phòng họp Trực tuyến Vttbtrong
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Nguyễn Anh Dũng,Nguyễn Thị Hồng Minh,Vũ Thị Hằng 13:30

Thẩm định nội dung đề tài thực hiện quyết định 885 năm 2022

(A Dũng chuẩn bị)

Phòng họp Trực tuyến Vttbtrong; Vttbtrong1
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Trần Duy Hiền Thứ trưởng Lê Công Thành 08:30

Nghe báo cáo về dự thảo Quyết định của TTgCP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư

TP: các Vụ: TCCB, KHTC, KHCN, HTQT; TCKTTV; các Cục: CNTTDLTNMT, BĐKH; Viện KHKTTBĐKH; Trung tâm TTTNMT; Trường ĐTBDCBTNMT

Tổng cục KTTV chuẩn bị

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Đặng Mỹ Cung Thứ trưởng Trần Quý Kiên 14:00

Nghe báo cáo về việc đề xuất lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo các khu vực mỏ khoáng sản thuộc Đề án Tây Bắc và Đề án Trung Trung Bộ

A 806
Thứ năm
20/1/2022
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Lưu Thành Trung,Nguyễn Thị Hồng Minh,Vũ Thắng Phương 08:00

Nghiệm thu đề tài:

8h00- 9h45:TNMT.2018.05.06 (Vũ Thắng Phương);

10h00- 11h45: TNMT.2018.06.16 (Lưu Thành Trung). 

Trực tuyến
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Nguyễn Anh Dũng,Nguyễn Thị Hồng Minh,Vũ Thị Hằng 13:30

Họp nghiệm thu đề tài TNMT.20218.04.12 do Học viện Quân y 103 chủ trì thực hiện

Phòng họp trực tuyến A1010
Thứ sáu
21/1/2022
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Trương Thị Hòa Lãnh đạo Bộ 08:30

Nghe Cục CNTT&DLTNMT báo cáo về Kiến trúc Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ngành TNMT và cơ sở dữ liệu ngành TNMT

A 605
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Nguyễn Anh Dũng,Vũ Thị Hằng 14:00

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài TNMT.2018.10.06

(C, Hằng chuẩn bị)

Phòng họp Trực tuyến Vttbtrong
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Đặng Mỹ Cung,Vũ Thắng Phương 08:30

Nghiệm thu đề tài TNMT.2018.03.03 do trường ĐH TNMT Hà Nội chủ trì thực hiện

Trực tuyến