Lịch công tác
Ngày:

Thứ Lãnh đạo vụ Chuyên viên Lãnh đạo bộ Giờ Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
2/10/2023
Vụ trưởng Nguyễn Xuân Hải 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Nguyễn Xuân Hải 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
3/10/2023
Vụ trưởng Nguyễn Xuân Hải 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Nguyễn Xuân Hải 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
4/10/2023
Vụ trưởng Nguyễn Xuân Hải 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Nguyễn Xuân Hải 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
5/10/2023
Vụ trưởng Nguyễn Xuân Hải 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Nguyễn Xuân Hải 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
6/10/2023
Vụ trưởng Nguyễn Xuân Hải 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Nguyễn Xuân Hải 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 13:00 Làm việc tại cơ quan