Lịch công tác
Ngày:

Thứ Lãnh đạo vụ Chuyên viên Lãnh đạo bộ Giờ Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
10/5/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Lãnh đạo Bộ 08:30

Hội ý công tác lãnh đạo Bộ.

TP: Vụ trưởng các Vụ; Chánh Thanh tra Bộ; Cục trưởng Cục CNTT&DLTNMT; GĐ Trung tâm TTTNMT; Chánh Văn phòng Bộ.

Các đơn vị dự đúng thành phần

Phòng họp A904
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
11/5/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
12/5/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng,Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Nguyễn Anh Dũng,Vũ Hồng Diệp Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân 14:00

Họp về hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT 2020 – phiên thứ 3.

TP: các TC: MT, ĐCKS, BHĐVN, các Vụ: PC, KHCN; các Cục: BĐKH, QLTNN; các chuyên gia và các bộ ngành.

LĐ TCMT và VT các Vụ: PC Bộ, QLCT họp tại 904; các đơn vị và chuyên gia trực tuyến tại các điểm cầu đơn vị.

TCMT chuẩn bị gửi trước tài liệu và mời các bộ ngành, chuyên gia.

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Đặng Mỹ Cung,Đoàn Thế Hùng Thứ trưởng Trần Quý Kiên 09:00

Nghe báo cáo về báo cáo: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị; (2) Tổng kết thực hiện Chiến lược khai khoáng theo quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ

TP: các Vụ: KHTC, KHCN; Tổng cục ĐCKSVN; VP HĐTLKSQG; Viện KHĐCKS; VP BCSĐ.

Tổng cục ĐCKSVN chuẩn bị báo cáo

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương Phạm Thị Phương Liên Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa 08:30

Nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển Ngành Đo đạc và bản đồ đến năm 2030.

TP: Các Vụ: KHCN, KHTC; các Cục: ĐĐBĐ&TTĐLVN,  CNTT&DLTNMT; VP Bộ; Viện KHĐĐBĐ.

Cục ĐĐBĐ&TTĐLVN chuẩn bị.

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
13/5/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 14:00

Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ ”Chỉnh lý hồ sơ, lưu trữ, bảo quản tài liệu của 02 Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020”

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Nguyễn Anh Dũng,Vũ Hồng Diệp Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân 14:00

Họp về hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT 2020 – phiên thứ 5.

TP: các TC: MT, ĐCKS; các Vụ: PC, KHTC, KHCN; Viện CLCSTNMT; các chuyên gia và các bộ ngành.

LĐ TCMT, VT các Vụ: PC Bộ, QLCLMT, Viện trưởng Viện CLCSTNMT họp tại phòng 904; các đơn vị và chuyên gia trực tuyến tại các điểm cầu đơn vị.

TCMT chuẩn bị gửi trước tài liệu và mời các bộ ngành, chuyên gia.

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Vũ Thắng Phương 09:00

HOÃN Họp giải trình thanh tra Bộ Tài chính

Phòng A 505
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Đặng Mỹ Cung,Nguyễn Thị Oanh Thơ,Nguyễn Văn Hiếu,Phạm Thị Phương Liên,Trần Duy Hiền,Trương Thị Hòa,Vũ Hồng Diệp,Vũ Thị Hằng 09:00

Rà soát Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2022-2025

Phòng 1010
Thứ sáu
14/5/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng,Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Nguyễn Anh Dũng,Vũ Hồng Diệp Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân 14:00

Họp về hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT 2020 – phiên thứ 6.

TP: TCMT,  các Vụ: PC, KHTC, KHCN; Viện CLCSTNMT; các chuyên gia và các bộ ngành.

LĐ TCMT, VT các Vụ: TCCB, CSPC&TTr, KHTC, PC Bộ họp tại phòng 904; các đơn vị và chuyên gia trực tuyến tại các điểm cầu đơn vị.

TCMT chuẩn bị gửi trước tài liệu và mời các bộ ngành, chuyên gia.

Trực tuyến
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00

Làm việc tại cơ quan

Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương Trương Thị Hòa,Vũ Thị Hằng 09:00

Họp nghiệm thu 02 số chuyên đề của Tạp chí TNMT 2020

Phòng họp A1010