Lịch công tác
Ngày:

Thứ Lãnh đạo vụ Chuyên viên Lãnh đạo bộ Giờ Nội dung công việc Địa điểm
Thứ sáu
1/7/2022
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Vụ 14:00

Giao ban LĐ Vụ tuần 26 và chuẩn bị nội dung họp công việc tuần 27

Phòng họp A1010
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Vũ Thắng Phương 08:30

Nghiệm thu đề tài TNMT.2020.01.04 theo Quyết định 1222/QĐ-BTNMT 

A 1010
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 13:00 Làm việc tại cơ quan